image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Trọng Khoan
Chức danh:Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0977.188.412
Email:phantrongkhoan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Hồ Thị Thu Nguyệt
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0865.704.183
Email:hothithunguyet@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/