image banner
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Thị Lanh
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0968.148.758
Email:tranthilanh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Xuân
Địa chỉ: Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0985.745.235
Fax: 
Email: sonxuan.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonxuan.sonhoa.phuyen.gov.vn/